معرفی کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

«چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» نام رمانی زیبا به قلم زویا پیرزاد می باشد. این اثر اولین بار در سال هزار و سیصد و هشتاد چاپ شد و تا به امروز بیش از هفتاد بار تجدید چاپ شده است. داستان از زندگی کُند و آهسته‌ی زنی روایت دارد که روزهای عادی را با رویدادهای متعارف روز تعریف می‌کند و در آن دلتنگی‌ها و روزمرگی زن ساده را در گوشه شهر بازتاب می‌دهد. زنی که خودش هم، دنیا و خواست‌ها و دوست داشتن‌هایی...

معرفی کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

«چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم» نام رمانی زیبا به قلم زویا پیرزاد می باشد. این اثر اولین بار در سال هزار و سیصد و هشتاد چاپ شد و تا به امروز بیش از هفتاد بار تجدید چاپ شده است. داستان از زندگی کُند و آهسته‌ی زنی روایت دارد که روزهای عادی را با رویدادهای متعارف روز تعریف می‌کند و در آن دلتنگی‌ها و روزمرگی زن ساده را در گوشه شهر بازتاب می‌دهد. زنی که خودش هم، دنیا و خواست‌ها و دوست داشتن‌هایی...

×